yantók

Ang yantók ay isang uri ng halaman na may sukat mula 250 hanggang 650 metro ang habà ng katawan. Karaniwang makikita ang halamang ito sa Africa, India, at Timog silangang Asia. Ang yantók ay may mga amlay o tendril sa dulo ng mga dahon upang manguyapit at umakyat sa ibang punò. Ginagawang kasangkapan sa bahay ang yantok. Ang yantók ay tina-tawag ding “úway” o “ratán” (rattan) na ginagamit sa paggawa ng sandalan ng upuan, duyan, at sisidlan. Dahil sa tibay, ginagamit ito sa paggawa ng tungkod. Ang bunga ng yantók ay naglala-bas ng mapuláng dagta o resin na tinatawag na dugo ng dragon (dragon’s blood). Pinaniniwalaang may medisinang katangian ang dagtang ito. Ginagamit din ang resin para ipangkulay ng biyolin.

Ang yantók ay isang palma, ngunit kakaiba ito sa maraming palma dahil may payat itong katawan, 2-5 sentimetro ang diyametro na may mahahabàng biyas sa pagitan ng mga dahon. Hindi punongkahoy ang yantok, ito ay isang halamang parang baging. Kahawig ito ng kawayan sa un-ang tingin, ngunit kakaiba sa kawayan, ang katawan nitó ay buo (solid) at hindi hungkag at ang maraming uri ay nangangailangan ng tulong at suporta upang makatayô. Hindi nitó káyang tumayô nang mag-isa. Ngunit ang ibang genera (hal. Metroxylon, Pigafetta, at Raphia) ay katulad ng karaniwang palma, may matatag at tuwid na punò.

May banta ng panganib ang labis na paggamit sa yantók. May nag-aani o kumukuha ng yantók na pumuputol ng napakabatàng katawan o sanga. Ang pag-poproseso ay pinaniniwalaang nakapagpaparumi rin ng kapaligiran. (SSC)

 

 

Cite this article as: yantók. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/yantok/