GABAY SA ARALING SAGISAG
KULTURA NG FILIPINAS
LESSON EXEMPLAR

JUNIOR HIGH

Health Education

Grade 10

Computer Education

Grade 9

Kasaysayan ng Daigdig

Grade 9

Reproductive System

Grade 8

Filipino

Grade 7

GRADE 4-6

MSEP-Sining

Grade 6

Mathematics

Grade 6

Higher Elementary English

Grade 4

GRADE 2

Kultura sa Filipino