WEBINAR
VIDEOS

Enjoy videos featuring different aspects
of Philippine culture and history.

PAMBANSANG SEMINAR WORKSHOP SA WIKA

Filipino at mga Wika sa Pilipinas

Papel ng mga Lokal na Wika sa Pagtuturo

Papel ng UP Sentro ng Wikang Filipino sa Pagsusulong ng Wikang Filipino at mga Wika sa Pilipinas

Ang Pagtuturo ng mga Wika na Nakabatay sa Kultura

Mga Paraan na Magagawa ng Guro para sa Adbokasiya sa Wika

Danas sa Pagtuturo ng mga Nagtapos ng Diploma in Cultural Education

Ang mga Unibersidad sa Tunguhin ng Pagpapaunlad ng Ingklusibong Wikang Filipino