Talas: Interdisciplinary Journal
in Cultural Education

Read diverse articles on cultural education.

TALAS: AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL IN CULTURAL EDUCATION 2018, VOLUME 3

Karapatang-ari © 2018 ng National Commission for Culture and the Arts and Philippine Cultural Education Program

Hindi maaaring kopyahin ang alinmang bahagi ng aklat sa alinmang paraan – grapiko, elektroniko, o mekanikal – nang walang pahintulot mula sa may hawak ng karapatang-ari.

Download PDF

Table of Contents

Introduksyon

Embroidery as Gender Performance and Embodiment of Womanhood

Young Meranao Women’s Journey towards Religious Maturity: By Way of Female Circumcision?

Kultura sa Wika: Isang Pagkilala sa mga Paraan at Katawagan sa Katutubong Panggagamot ng mga Ati ng Bulwang, Numancia, Aklan

Open the Mail: A Text-Subtext-Context Analysis of The Xavier Stage’s Production of Rabindranath Tagore’s The Post Office

Ang Inang Babaylan ng Kahapon, Ngayon, at Bukas

Finding order in chaos: A Critical Analysis of Haiyan Poems in The Book Lunop: Haiyan Voices and Images

Panimulang Obserbasyon sa Wika ng Turismo Sa Websayt ng Mga Lokal na Gobyerno ng Filipinas: Ilang Tala sa Araling Wika

“Dilang Isko at Iska”: Tuklas-talakay sa sosyolek ng mga mag-aaral sa U.P. Diliman

Ang Ikatlong Espasyo (Third Space) bilang Pedagohikal na Lunan at Kalagayan sa Pag-aaral ng El Filibusterismo

Authors’ Bionote

Interdisiplinaryong Journal sa Edukasyong Pangkultura

2017, Tomo 2
Karapatang-ari @ 2017 Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
at Philippine Cultural Education Program
ISSN 2545-9368

Download PDF

Mga Saliksik at Malikhaing Akda

Kasákit endú Tudtúlan: Danas ng “Sákit” sa Kuwento ng isang Maguindanaon para sa “Sariling Pagtatakda”
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel

Mga Naratibo ng Pakikibaka sa Hacienda San Antonio at Sta. Isabel ng Ilagan, Isabela Laban sa Korporasyong ANCA (1980-1983)
Joanne V. Manzano

Ang Bawat Panayam ay Paaralan ng Pagkatuto: Ang Peministang Paghabi ng Kasaysayan ng Kababaihan ng Tundo
Nancy Kimuell-Gabriel

Sabungerong Indio, Dayuhang Manonood: Mga Panlipunang Pananaw at Kaisipan sa Pagsasabong at Sabungan mula sa mga Tala ng Dantaon 19
Emmanuel Jayson V. Bolata

Si Kapitan Andres Novales at ang Kaniyang Pag-aalsa Noong 1823
Palmo R. Iya

Masid, Unawa at Arok sa Ako ng Penitensiya sa Kalayaan, Laguna
Jeremy Reuel N. dela Cruz

Bitak sa Tapayan: Ilang Tala at Tagay hinggil sa Karahasan, Kagandahang-asal at Awit-epikong Kudaman ng Palawan
Arbeen R. Acuña

Idealismo sa Patnubay at Panuto: Pananagisag sa Birtud ng Babae sa Awit
Pauline Mari Hernando

Sa Pagitan ng Agham at Sining: Ang Kaso ng Epektibong Pakikipagkapuwa
U Z. Eliserio

En Memoria Cariñosa: Soldado Tenso Conserbado (1898-1976)
Amado Anthony G. Mendoza III

Mga Tula—
Ang Tagapangalaga ng Liham
Liham Kay Sido
Liham sa Taga-Islang Lumisan
Allan C. Popa

Kappanimad-On: Ang Adaptibong Kasangkapang Pangwika at Pagtingin sa Ilang Tala Ukol sa Pagpapayabong ng Kaalamang-Bayan sa UP Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Vicente C. Villan

Tabi-tabi Folkloradyo! sa DZUP 1602: Salugpungan ng Folklore, Agham Panlipunan at Philippine Studies sa Pangmadlang Komunikasyon
Carlos P. Tatel, Jr.

Pasundayag: Pagpapalitaw ng Kapangyarihang Kultural sa Kasaysayan at Pilosopiyang Pilipino
Ma. Theresa T. Payongayong

Paglusong at Pagsulong sa Wika, Kultura, at Lipunang Filipino sa Sistemang Dihital: Karanasan sa Proyektong eFilipiniana MOOC ng UP Open University
Jayson de Guzman Petras

An Interdisciplinary Journal in Cultural Education

Number 1 Volume 1

National Commission for the Culture and the Arts
November 2016
ISSN 2543-09809

Download PDF