tubó

Ang tubó ay may botanikong pangalan na Saccharum spontaneum. Ito ay kabílang sa pamilya ng mga halaman na Poaceae na mas kilala bilang mga damo. Kabílang sa pamilyang ito ang mais, bigas, at trigo. Ang mga ito ay mga produkto na napakahalaga sa industriya at ekonomiya ng isang bansa.

Ang pulo ng Negros ang sentro ng tani-man ng mga tubó dito sa Filipinas. Tinatáyang 2/3 ng pangkalahatang tanim ng tubó sa Filipinas ay mula sa Negros. Ito ay ginagamit sa paggawa ng asukal. Isa ang asukal sa mga pangunahing produkto ng Filipinas na ineeksport. May dalawang klase ng tubó na mayroon dito sa Filipinas. Tinatawag na sanduyong ang mga uri ng tubóng may mapupuláng kulay. Tinagurian namang taad ang mga putol ng tubóng iti-natanim para makapagpatubò ng bagong halamang tubó.

Ang pinakahalaman nitó ay parang kahoy, matigas, matubig, at madaming hibla. Ang katas nitó ay matamis at malinamnam. Sa mga probinsiya, ito ay kinakain kahit na bagong ani pa lámang. Ang mga hibla nitó ay nginunguya at inuubusan ng katas. Sa paraan naman ng pagpaparami ng halamang tubó, may mga buto naman ito, kadalasan ginagamit ang mga pinutol na tangkay nitó at direktang itinatanim ng medyo pahalang sa lupa.

Marami pang ibang gamit at pakinabang ang mga tubó bukod sa asukal. May mga inumin na nagagawa mula sa tubó, tulad ng alak na bási. Ang katas nitó ay maraming magandang naidudulot sa katawan. Sinasabing pinapana-tili nitó ang temperatura ng katawan lalo na sa mga panahong sobra ang init at naiiwasan ang pagkahilo dahil sa lubhang init ng panahon o heat stroke. Pinalalakas din nitó ang tiyan, bato, at mata. Puwede rin itong gawing “biofuel” upang mabawasan ang paggamit ng “fossil fuel”.

Ang Filipinas ay may tinatawag na SRA o “Sugar Regulatory Admission.” Ito ay naglalayon na higit na mapag-aralan ang industriya ng asukal. (SAO) (ed GSZ)

 

Cite this article as: tubó. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/tubo/