Thomasites

Pangkalahatang tawag ang Thomasites (Tó·ma·sáyts) sa mga gurong Americano na dumating sa Filipinas mula1901. Bunga ito ng pangyayaring nakasakay sa bapor US Army Transport Thomas ang pinakamalaking bilang ng gurong Americano—509 gurong (368 lalaki at 141 babae)— na dumating sa Maynila noong 23 Agosto 1901. Sinaklaw ng tawag na Thomasites pati ang naunang 48 gurong sakay ng Sheridan na dumating noong Hulyo1901, gayundin ang sumunod pang mga pangkat na ipinadalá. Noong 1902, umaabot sa 1,074 ang mga gurong Americano ns idinestino sa iba’t ibang pook sa Filipinas. Karaniwang 540 ang ibinibigay ng mga historyan na bilang ng mga gurong sakay ng bapor Thomas, ngunit ito ay maaaring suma total ng 509 guro, 14 batà, 4 nars at 13 asa-asawa ng mga guro.

Nang dumating ang mga Thomasites noong 1901, naghihintay na ang 4,000 estudyante sa 29 paaralan. Masasabing sa kanila nagsimula ang edukasyong publiko. Marami sa kanila ang nagsiuwi matapos ang unang kontrata, ngunit higit na marami ang nanatili sa bansa nang maraming taón pa. May 100 sa kanila ang nanatili sa Filipinas hanggang kamatayan. Ang hulíng Thomasite, si Mary E. Polley na dumating lulan ng Thomas, ay yumao sa Lungsod Pasay noong 1953. Si A. V. H. Hortendorp, na unang itinalaga sa Samar at Zambales, ay nanatili sa bansa matapos ang maraming taón ng pagtuturo, at itinatag ang Philippine Magazine. (AEB) (ed VSA)

Cite this article as: Thomasites. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/thomasites/