Sandíganbáyan

Ang Sandíganbáyan ay isang natatanging hukuman na lilitis sa mga kriminal at sibil na kaso ng katiwalian na ginawa ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan at opisyal ng mga korporasyong pag-aari at pinamamahalaan ng gobyerno ng Filipinas. Itinatag ito noong 11 Hunyo1978 sa bisà ng Kautusang Pampanguluhan Blg. 1486 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Nilikha ang Sandíganbáyan bilang pagtalima sa atas ng Konstitusyong1973. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng isang punòng hukom at 14 katuwang na hukom. Nahahati ang Sandíganbáyan sa limang dibisyon. Bawat dibisyon ay binubuo ng tatlong huwes. Ang unang tatlong dibisyon ng hukuman ay nakahimpil sa Maynila; ang ikaapat na dibisyon ay nása Lungsod Cebu; at sa Lungsod Cagayan de Oro sa Mindanao ang himpilan ng ikalimang dibisyon.

Mahalagang tungkulin ng Sandiganbayan na pangalagaan ang integridad ng mga pampublikong opisina. Pinapapanagot nitó ang mga tiwaling opisyal at kawani na lumalabag sa batas laban sa korupsiyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan.

Nang magsimulang gumanap ng tungkulin ang Sandíganbáyan noong 12 Pebrero 1979, mayroon lámang itong isang dibisyon na binubuo ng tatlong hukom. Si Kgg. Manual M. Pamaran ang unang naging Punòng Hukom nitò kasáma sina Kgg. Bernardo P. Fernandez at Kgg. Romeo M. Escareal bilang mga katuwang na hukom. Taóng1981 nabuo ang ikalawang dibisyon at ang ikatlo nama’y nilikha noong 1982. Binago ang saklaw at kapangyarihan ng Sandíganbáyan ayon sa Batas Republika Blg. 7975 at Blg. 8249. Batay sa bagong batas, ang espesyal na hukuman ay lilitis lámang ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Dinagdagan din ang mga dibisyon at komposisyon ng buong hukuman upang mapagsilibihan ang Visayas at Mindanao. (SMP) (ed VSA)

Cite this article as: Sandiganbayan. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/sandiganbayan/