Ráha

Ang ráha ang pinakamakapangyarihang datu ng isang bayan na binubuo ng mula apat hanggang sampung barangay. Ang salitang ito ay nanggaling sa India at nakarating sa Filipinas mula sa Indonesia at Malaysia. Malimit din itong ginagamit bilang katawagan ng paggalang sa mga pinuno ng sinaunang lipunang Muslim sa Filipinas. Bago dumating ang mga mananakop na Español, kabílang ang Cebu, Maynila, Tondo, Sulu, at Cotabato sa mga lugar sa Filipinas na may mga pamayanang napapailalim sa isang raha. Ilan sa mga raha na nakaharap ng mga Español ay sina Raha Sulayman ng Maynila at Raha Tupas ng Cebu.

Kagaya ng datu sa mga barangay, ang raha ay may kasámang konseho ng mga nakatatanda na katuwang niyá sa iba’t ibang aspekto ng pamamahala. Bagaman umiiral ang ganitong konseho na nagbibigay ng payo tungkol sa pamamahalang pamayanan, ang kapangyarihan ng raha sa lahat ng aspekto ng pamumuhay sa bayang sakop niyá ay ganap.

Sa isang ulat, halimbawa, tungkol sa raha ng Tondo, sinasabing lahat ng pamayanang sakop niyá ay nagbibigay ng tributo at nag-aalay ng iba’t ibang uri ng paglilingkod sa kaniya. Maging ang mga mangangalakal na Chino na dumaraan sa teritoryo niyá ay nagbabayad para maidaong ang kanilang mga sasakyang-pandagat. Bukod dito, nabibili ng raha ang mga produkto ng mga mangangalakal na Chino sa kalahati lámang ng halaga nitó at may monopolyo siyá sa pagtitinda ng mga nasabing produkto sa mga mamamayang nakatira sa mga barangay na kumikilala sa kaniyang kapangyarihan. (MBL) (ed GSZ)

Cite this article as: Raha. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/raha/