pulô

Ang pulô ay isang piraso ng lupa na naliligid ng tubig. Tinatawag itong island (áy·land) sa Ingles at ísla sa Es-pañol. Maaaring isa itong malaking pulông kontinental at matatagpuang bahagi ng isang kontinente, gaya ng Greenland na bahagi ng kontinenteng America. Maaaring isa itong bahagi ng magkakalapit na pulô o kapuluán (ar-chipelago), gaya ng mga pulô sa Filipinas. Maaari namang isa lámang itong tipak ng bato na naliligid ng tubig sa gitna ng ilog o sa gilid ng dagat. Tinatawag na islet (áy·let) ang ganitong maliit na pulô.

Isang magandang halimbawa ng mga pulô ang bumubuo sa Hundred Islands, likás na pook-pasyalan sa Pangas-inan. Ito ay may lawak na 18.44 kilometro kuwadrado, binubuo ng mahigit 200 pulô, at matatagpuan sa Golpong Lingayen. Karamihan sa mga ito ay tila mga bagong sulpot na bato o korales mula sa ilalim ng dagat.

Ginagamit din ang “pulô” sa matalinghagang paraan. Ka-raniwang tumutukoy ito sa nag-iisa o namumuhay nang mag-isa. Malinaw na kinuha ang naturang talinghaga sa sitwasyon ng isang pulo na tila nakahiwalay sa mundo (o sa ibang lupa) dahil naliligid ng tubigan Tinatawag na-mang “pulô-pulô” ang ulan kapag nagaganap ito nang halos magkapanabay sa hiwa-hiwalay ngunit magkakala-pit lámang na mga pook. Sa ganoon, maaaring ibiro na “pulô-pulông ulan” ang pagbibigay ng baláto o regalo kung may hindi nabigyan sa isang pagtitipon. (IPC)

 

Cite this article as: pulô. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/pulo/