Pambansâng Sinúpan ng Filipínas

Ang National Archives of the Philippines ay kilalá rin sa tawag na Pambansâng Sinúpan ng Filipínas. Ang opisyal na pangalan nitó ay Records Management and Archives Office at ito ang sangay ng gobyerno na may katungkulang pangalagaan at panatilihing nása mabuting kondisyon ang mahahalagang dokumentong pangkasaysayan at pangkultura ng Filipinas. Nasa pangangalaga ng Pambansang Sinupan ang mahigit 60 milyong dokumento mula noong panahon ng pananakop ng mga Español hanggang sa kasalukuyang Republika. Mahalagang layunin nitó na mapanatili ang mga pangunahing dokumentong pinagkukunan ng impormasyon hinggil sa kasaysayan ng Filipinas, kultura, at pamanang Filipino.

Nang sakupin ng mga sundalong Americano ang Inramuros noong 13 Agosto 1898, maraming mahalagang dokumentong pinangalagaan ng mga Español ang nasira. Ginamit ng mga mananakop na sundalo na panggatong, sulo, o pansapin ang mga natagpuang kasulatan, papeles, at dokumento. Napigil lamang ang malawakang paninira matapos malagdaan ang Kasunduang Paris ng mga gobyerno ng España at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, itinatag ang Opisina ng Sinupan upang maayos na mapangalagaan ang mga dokumentong naiwan ng mga Español. Si Señor Manuel de Iriarte ang namahala sa konsolidasyon ng mga sinupan sa gusali ng Intendencia. Noong 21 Oktubre 1901, ang maliit na opisina ay naging ganap na Kagawaran sa Sinupan sa bisa ng Batas Blg. 273 ng Komisyon sa Filipinas at ang mga natipong dokumento ay inilipat sa Ayuntamyento.

Ang sinupan ay napailim sa pamamahala ng Aklatang Pambansa noong 1916 at pagkaraa’y napailalim naman sa Kawanihang Panloob. Muli itong ibinalik sa Aklatang Pambansa noong 1928 at pinangasiwaan naman ng Pambansang Asamblea noong 1935. Inilipat ito sa Insular Ice Plant sa Plaza Lawton noong 1938 at pagkaraa’y inilagak naman sa Kagawaran ng Bilangguan sa Maynila noong 1941. Maraming beses pang nagpalipat- lipat ang sinupan sa iba’t ibang lugar at opisina mula 1953 hanggang 1967. Matapos ang mahigit isang siglo, ang National Archives of the Philippines ay pormal na naitatag bilang isang opisyal na sangay ng pamahalaan sa bisà ng Batas Republika 9470. (SMP)

Cite this article as: Pambansang Sinupan ng Filipinas. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/pambansang-sinupan-ng-filipinas/