Komunísta

Ang Komunísta ay isang tao o pangkat na nagtataguyod ng komunismo, na maaaring tumukoy sa: (1) teorya ng panlipunan at pang-ekonomiyang organisasyon, pangunahing isinulong ni Karl Marx, at nagtataguyod na maging pag-aari ng madla ang buong sistema ng produksiyon, ng pantay na pagbabahagi ng mga bunga ng paggawá, at ng pagtatatag ng isang lipunang walang tunggalian ng mga uri; at (2) rebolusyonaryong kilusang pampolitika na nagtataguyod sa teoryang ito at naglalayong magtatag ng isang pandaigdigang lipunan na walang mga uri, at pag-aari ng madla ang mga yamang produktibo na ginagamit para sa pakinabang ng lahat.

Noong 7 Nobyembre 1930, itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas na tinatawag ngayong PKP-1930 upang ibukod ito sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na itinatag naman ni Jose Maria Sison sa Alaminos, Pangasinan noong 26 Disyembre 1968. Naunang idineklarang ilegal ng kolonyalismong Americano ang PKP-30 bago ito nanguna sa kilusang mapaghimagsik laban sa mga Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig bilang tagapanguna ng Hukbalaháp o Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon. Subalit nagbalik sa pagiging gerilya ang mga Huk matapos ang digmaan nang hindi silá hinayaang humawak ng puwesto sa gobyerno. Sang-ayon  na- man sa kanilang saligang-batas, ang Partido Komunista ng Pilipinas ni Sison ay isang rebolusyonaryong partidong proletaryo na humahango umano ng aral mula sa lahat ng nakaraang  rebolusyonaryong  pakikibaka  ng  sambayanang  Filipino  at mula sa mga dakilang aral nina Marx, Engels, Stalin, at Mao Tsetung. Umaagapay ito sa pagsulong ng teorya at praktika sa pandaigdigang rebolusyong proletaryo na pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Tsetung. Nakikilahok ito sa “digmaang bayan” sa pamamagitan ng armadong sangay nitó, ang Bagong Hukbong Bayan  (BHB) o New  People’s  Army (NPA) na  itinatag noong 29 Marso 1969. (ECS)

Cite this article as: Komunista. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/komunista/