Komiténg Blue Ribbon

Ang Komiténg Blue Ribbon (Blu Rí•bon), isa sa mga komite sa Senado, ay kilala rin bílang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Nasasaklaw ng kapangyarihan nitó ang imbestigasyon sa mga bagay na may kinalaman sa pangungurakot, pag-abuso, at pagpapabaya sa katungkulan ng mga opisyal at empleado ng pamahalaan. Ito rin ang nagpapatupad ng probisyon ng saligang-batas hinggil sa nepotismo at nagsasagawa ng imbestigasyon sa mga bagay na may kinalaman sa pampublikong interes sa pamamagitan ng sarili nitóng inisyatiba o sa inisyatiba ng miyembro ng Senado. (KLL)

Cite this article as: Komiteng Blue Ribbon. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/komiteng-blue-ribbon/