Kasikè

Ang orihinal na baybay ng kasikè ay cacique, isang salitâ mulang Haiti at nangangahulugang “pinunò.” Dinalá dito ng mga Español ang salitâ ngunit ginamit upang tukuyin ang isang mayaman at makapangyarihang lalaki sa isang bayan. Tinatawag din ngayong “pamilyang kasikè” ang pamilya ng isang makapangyarihang lalaki sa isang bayan.

Sa panahon ng Español, karaniwang tinatawag na kasikè ang asendero (haciendero) na humahawak ng malawak na bukirin, nangangasiwa sa maraming pamilyang magsasaka sa loob ng kaniyang lupain, at may malaking impluwensiya sa takbo ng politika sa bayan. Siya ang takbuhan ng nangangailangan, nag-aabuloy sa mga pista at misa, at mistulang hari na nakapagdi-dikta sa kapalaran ng lahat ng nasasakupan. Higit pa siyáng malakas kaysa mga halal o hinirang na pinunò ng gobyerno sa barangay at munisipyo.

Gayunman, dahil sa abuso sa paggamit ng yaman at kapangyarihan ay naging masamâ ang kahulugan ng taguring kasikè. Sa makabagong panahon, naging larawan ito ng pagsasamantala sa maliit na magbubukid at ganap na pagkontrol sa politika’t negosyo ng kaniyang bayan. Isang pag-aaral ng lipunang Filipino ang nagsasabing umiiral ang “kasikismo”  hanggang  kasalukuyan  at katunayan nitó ang pangyayari na dominado ng iilang mariwasang pamilya ang pamahalaang pambayan at panlalawigan. Ang totoo, sinasabi ring ang politikang pambansa ay pina- glalabanan lámang ng ilang pamilyang kasikè o ng mga hinirang na kinatawan at alagad ng mga ito. (VSA)

Cite this article as: Kasike. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kasike/