Kabeséra

Kabeséra (mula sa cabesera ng Español) ang tawag sa sentrong bayan o lungsod ng isang lalawigan. Ito ang tinatawag na capital sa Ingles. Dito matatagpuan ang kapitólyo o ang pangunahing gusali ng pamahalaang panlalawigan at ang mahahalagang sangay ng pambansang pamahalaan. Nagsisilbi itong sentro ng pamamahala, kalakalan, edukasyon, kultura, at relihiyon. Dahil sa kabeséra umiinog ang pampolitika at pang-ekonomiyang búhay ng lalawigan, kadalasang mataas rin ang antas ng pag-unlad at pamumuhay dito. Dahil ang Kongreso lámang ng Filipinas ang may kapangyarihang lumikha ng bagong lala wigan, ito rin ang nagtatakda ng magiging kabeséra.

Bago dumating ang mga Español, ang mga katutubong Filipino ay naninirahan sa maliliit, hiwa-hiwalay, at nag-sasariling pamayanang barangay. Nang sakupin ng España ang Filipinas, nagpatupad ang mga kolonyalista ng patakarang reduccion upang mapadalî ang pananakop at pamamahala sa mga katutubo. Layunin ng patakarang ito na magtatag ng mga pueblo na ang bawat isa aytumitipon sa kalát-kalát na mga pamayanan. Kalaunan, itinatag ng mga misyonero ang mga kabeséra upang maging lunsaran ng misyon túngo sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa mga pook sa paligid.

Kabeséra rin ang tawag sa puwesto sa hapag-kainan na karaniwang inilalaan sa  pinakamatanda sa  pamilya  o sa mahalagang táong panauhin kapag kumakain. Sa parihabâng mesa, ito ang puwestong nása magkabilâng dulo. Magandang balikan ang pag-aagawan ng mga fraile sa kabeséra ng hapag-kainan ni Kapitan Tiago sa Noli me tangere. (SMP)

 

Cite this article as: Kabesera. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/kabesera/