Ilustrado

 

 

Ilustrádo ang tawag sa mga Filipinong itinuturing na may mataas na pinag-aralan at nakababása at nakapagsa-salita ng wikang Español noong siglo 19. Karamihan sa mga napabilang sa uring ilustrado ay mula sa mga pamilyang prinsipalya na yumaman nang buksan ang Filpinas sa pandaigdigang kalakalan noong 1835.

 

Karaniwan, ang mga ilustrado ay nag-aral ng medisina at abogasya sa mga kolehiyo sa Filipinas at Europa. Karamihan din sa mga lider ng Kilusang Propaganda at namuno sa Himagsikang 1896 ay nagmula sa nasabing uri.

 

Ilustrádo rin ang katawagang ibinigay ng mga Filipinong nag-aral o nanirahan sa España sa kanilang mga sarili na nagbigkis sa mga Filipinong nasa labas ng bansa. Naging pangunahing ambag ng grupong ito ang paglulunsad ng Kilusang Propaganda na pinamumuan nina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, at Graciano Lopez Jaena. Pangunah-ing layunin ng kilusang ito ang ipaabot sa pamahalaang Español ang pangangailangang magkaroon ng reporma sa Filipinas at pigilin ang pang-aabuso ng mga fraile sa mga Filipino. Kinikilalang ang mga nailimbag at naihayag ng mga ilustrádo sa loob at labas ng bansa ay nakatulong nang malaki sa pagmumulat sa mga Filipino na human-tong sa kanilang paghihimagsik laban sa kolonyalistang Español noong 1896. (MBL)

 

 

Cite this article as: ilustrado. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/ilustrado/