hitò

Philippine Fauna, catfish, aquatic animals, fish

 

 

Ang hitò, lalo na ang kabilang sa mga pamilyang Clariidae at Pangasiidae, ay inaalagaan sa mga palaisdaan sa Asia. Ito ay matatagpuan sa Africa,­ Syria, at timog at kanlurang Asia (mula Pilipinas hanggang Java).

 

Ang katawan ng hitò ay siksik sa li-kuran. Ang itaas na panga ay baha-gyang nakausli. Tulad ng pusa, ito ay may 4–8 balbas. Ang palikpik sa likod ay lagpas sa habà ng katawan, walang isang nan-gungunang tinik at nakadugtong­ sa palikpik sa buntot. Bilugan ang palikpik nitó sa buntot. Malapad ang pagkak-abukás ng hasang. Ang paghinga ng hangin ay nagagawa sa pamamagitan ng laberinto. Ang ilang espesye ay may kakayahang maglakbay­ sa lupa. Ang ilan na naglulungga ay may maliliit na matá at ang palikpik­ sa pektoral at ka-tawan ay maliit o wala. Ang laman ay karaniwang malam-bot at putî o kulay-abo.

 

Kumakain ito ng prutas, dahon, ugat, insekto, at molus-ko. Karamihan sa inaalagaang hitò ay mabilis lumaki at káyang kumain ng marami. Nagagawang ubusin ng Pan-gasiids ang malalaking pagkain. Ang organong pa­nunaw nitó ay kumakatawan ng hanggang sa sangkapat ng tim-bang ng katawan. Ito ay dahil sa malawak na tiyan, bitu-ka, at hungkag na espasyo sa loob ng katawan. Naitalâ ang pinakamalaking Clarias batrachus na may sukat na 47 sen-timetro samantalang ang pinakamabigat naman ay 1.19 kilo. Ang Pangasius hypophthalmus na inaalagaan sa mga palaisdaan ng Vietnam ay maaaring lumaki hanggang 800 gramo sa loob ng 6 na buwan. Ang Clarias macrocepha-lus naman ay maaari nang ibenta kapag umabot ng 200 gramo. Ang uring ito ay lubos na pinahahalagahan dahil sa kalidad ng laman.

 

Sa natural na kondisyon, ang hitò na isdang tropiko ay madalas na nakatira sa pabago-bagong kaligiran. May kakayahan itong tiisin ang manirahan sa maruruming ilog. Halos lahat ng uri ay makikita sa tubig-tabáng. Sa kasalukuyan, dalawang pamilya (Pimelotids at Ariids) ang matatagpuan sa dagat at maaalat na tubig. (MA)e-lata. Ito ay inaalagan at pinapalaki sa bansang Japan, Tai­wan, China, at Korea. Mataas ang produksiyon ng igat sa China at malaking­ porsiyento nitó ay ibinebenta nang buhay o bilang ka-bayaki sa Japan. (MA)

Cite this article as: hitò. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/hito-2/