Edgardo D. Gomez

(7 Nobyembre 1938– )

Isang Filipinong biyologo si Edgardo  D.Gomez  (Ed·gár·do  Di Gó·mez) na pinarangalan bílang Pambansang Siyentista ng Filipinas sa larang ng Biyolohiyang Marina noong 2014. Kinilála rito ang pangunguna niya sa pinakaunang pandaigdigang pagtatáya sa pagkawasak ng págang sa bansa at ang pagsisikap niyang maitatag ang Marine Science Institute (MSI) sa Unibersidad ng Pilipinas.

Isinílang noong 7 Nobyembre 1938, nagtapos si Gomez ng kurso sa Edukasyon, medyor sa In- gles at Agham Panlipunan,   mula sa De LaSalle University.Tinapos niya ang masterado niya sa Biyolohiya sa St. Mary’s University of Minnesota sailalim ng grant mula sa Fulbright. Kumuha naman siya ng doktorado sa Biyolohiyang Marina mula sa University of California sa San Diego.

Isa sa mga pinasimulan ni Gomez ang pagpapalahi ng mga dambuhalang almeha (Tridacna gigas) na may estasyon sa Bolinao at iba pang pamayanang baybay-dagat sa Filipinas. Isa si Gomez sa 12 UP Centennial Fellows na naging bahagi ng serye ng panayam bílang pagdiriwang ng sentenaryo ng Unibersidad ng Pilipinas. Naging tagapangulo siya ng Association of Southeast Asian Marine Scientists noong 1989 hanggang 1992.

Naging laureado si Gomez ng United Nation’s Environmental Programme’s (UNEP) Global 500 Roll of Honour noong 1989. Pinarangalan din siya ng The Outstanding Filipino (TOFIL) Award for Science (Marine Biology) noong 1992, bago siya iniangat bílang akademiko ng Na- tional Academy of Science and Technology noong 1993. Noong 2000 ginawaran siya ng Presidential Lingkod Bayan Award.

Cite this article as: Gomez, Edgardo D.. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/gomez-edgardo-d/