Gobernadór

Gobernadór o governor ang tawag sa kasalukuyang pinunòng tagapagpaganap ng isang lalawigan sa Filipinas. Katungkulan niyang siguruhin na mayroong mahusay at epektibong pamamahala sa kaniyang nasasakupan, ipatupad ang mga ordenansa na binalangkas ng Sangguniang Panlalawigan, at pamunuan ang lahat ng programa, serbisyo, at proyekto ng panlalawigang pamahalaan. Ang isang gobernadór ay direktang halal ng mga mamamayan. Mag-sisilbi siya nang tatlong taon at maaaring mahalal muli ng hanggang  tatlong termino.

Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng gobernador ang pagbuo ng komprehensibong programang panggobyerno at planong pangkaunlaran para sa lalawigan. Kailangan niyang pulungin at makipagtulungan sa Panlalawigang Lupong Pangkaunlaran upang mabigyang pansin ang mga pangangailangan at kahilingan ng iba’tibang sektor. Ang mga programang panggobyerno ay kailangang ilahad ng gobernador sa unang pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan. Matapos pagtibayin ng Sanggunian ang mga panukala, responsabilidad ng gobernador na direktang pamunuan ang pagpapatupad sa mga ito.

Sa kasaysayan ng pamahalaang lokal, sinimulang tawaging gobernadór ang punòng panlalawigan noong panahon ng Americano.Noong panahon ng Español, “alkáldemayor”  (alcalde mayor) ang tawag sa namamahala ng probinsiya. May dalawang uri ng probinsiya noon, alinsunod sa estado ng pamamahala. Ang mapayapang probinsiya ay tina- tawag na alcaldia at nása ilalim ng alkálde mayór; ang magulong probinsiya ay nakapailalim sa isang pamahalaang militar. Tinatawag noong “gobernador sílyo ”o munting gobernadór ang pinunò ng munisipalidad.  Samantala, ang buong pamahalaang kolonyal ay nása ilalim ng kapangyarihan ng “gobernadór-henerál”na ipinadadalá ng Hari ng España.(SMP)

Cite this article as: Gobernador. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/gobernador/