everlasting

Philippine Flora, flower, medicinal plants, traditional medicine

 

 

Ang bulaklak ng everlásting (Helichrysum italicum, He-lichrysum arenarium) ay hindi kumukupas ang kulay kahit matagal na itong napitas. Nagmula sa pangyayaring ito ang pangalan nitó na kung isasalin ay “walang-hanggan.” Madalîng alagaan at padamihin ang everlasting dahil hindi ito nangangailan-gan ng tubig at hindi din ito nangangailangan ng masusing atensiyon. Ang mga binhi ng bu-laklak nitó ay puwede pa ding mabuhay kahit itanim ito matapos ang sampung taon.

 

Mahabà ang panahon ng pamumulaklak ng everlasting. karaniwang nagsisimula ito ng Hu-lyo hanggang Nobyem-bre. Kumpol-kumpol at marami kung mamu-laklak ito. Tumataas ito ng hanggang 0.3 metro lamang. May sukat na 3 hanggang 4 na milimetro ang lapad ng bawat bulaklak at ang kulay nitó ay matingkad na dilaw.

 

Ang mabuhok na dahon ng everlasting ay tumutubo sa magkabilang bahagi ng katawan nitó. Ang mga dahon sa ilalin, iyong malapit sa lupa ay kumukurba paikot, samantalang tuwid naman ang mga nása itaas na dahon. Nagagamit din sa medisina ang everlast-ing. Ayon sa mga pagsusuri, ang bulaklak ay mayroong anti-inflammatory, antibacterial, cholagogic, diuretic at spasmolytic properties. May natagpuan ding sangkap na pampabatà sa lana at floral water ng bulaklak. Hini-hikayat ng essential oil ng everlasting ang pagpaparami ng collagen ng balát kayâ naman nakakapagpakinis ito ng balát. Ginagamit na ngayon ang lana ng everlasting sa mga produktong pampabatà. (ACAL)

Cite this article as: everlasting. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/everlasting/