dúgong

Philippine Fauna, mammal, aquatic animals, endangered species

 

 

Ang dúgong o Dugong dugon ay isang mammal na matatagpuan sa karagatan. Ito na lámang ang nabubu-hay sa pamilyang Dugongidae. Malaki ang isang dugong, nabubuhay ito nang mahabà (kung hindi nahuhúli), at naglalaan ng panahon sa mga anak. Lusay ang paboritong pagkain ng dugong. Hinuhukay nitó ang buong halaman at pagkatapos ay susunggaban at bubunutin ito sa pama-magitan ng mga labì.

 

Kakaiba ang ulo at bibig ng isang dugong. May bungo ito na makikitahan ng isang nakausli na pababâ sa dakong harapan kayâ’t ang bibig ay nakagawi sa tiyan. May karug-tong sa may labas ng bibig nitó na hugis lapad at malakas na labì na pansunggab. Lumalangoy ito sa pamamagitan ng malalumba-lumbang buntot samantalang ginagamit nitóng parang timon ang palikpik sa harap.

 

Lumalaki hanggang tatlong metro ang isang dugong at may bigat itong umaabot sa 600 kilo. Umaabot hanggang 70 taón ang buhay nitó. Maaari nang manganak sa edad na 13–17 taón ang isang dugong. May isang anak lámang Bawat panganganak. Naglalaan ang babaeng dugong ng mahabàng panahon at lakas sa pag-aalaga ng anak. Nagaganap ang panganganak na ito sa tuwing ikalima hanggang ikapitong taón. Sa nakalipas na panahon, mabilis na bumabà ang populasyon ng dugong at isa sa mga hayop na nanganganib nang maubos. Maiuugnay ito sa pagkawala ng mga lusay sa baybaying dagat, sa pag-kamatay ng mga dugong na nasasalabid sa mga lambat, at sa tradisyonal na panghuhúli nitó. (MA)

Cite this article as: dúgong. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/dugong/