Doctrina Christiana

Ang Doctrína Christiána en lengua española y ta- gala (Dok·trí·na Kris·ti·yá·na en leng·gu·wá es·pan·yó·la i ta·gá·la) ang kauna-unahang limbag na aklat sa Filipi- nas. Inilathala ito noong1593 sa imprenta ng mga Dominiko sa Maynila at malinaw ang layunin na maging kasangkapan sa pagtuturo ng mga pangu- nahing doktrinang Kris- tiyano. Nilalamán nitó ang mga dasal na “Ang Ama Namin,” “Ang Aba Ginoong Maria,” “Ang Sumampalataya,” at “Ang Aba Po,” ang mga aral na “Ang Sampung Utos,” “Ang Utos ng Santa Igle- sya,” “Ang Pitong Sakra- mento,” at “Ang Pitong Punong Kasalanan at kaukulang Pakikinabang,” at ang “Tanungan” para sa pangungumpisal. Nakasulat ang mga ito sa wikang Español at may salin sa Tagalog sa alpabetong Romano ngunit may bersiyon din ang Tagalog sa katutubong baybayin.

Nagkakaisa ang mga historyador na kay Fray Juan de Plasencia, isang Pransiskano, ang salin sa Tagalog at in- aprobahan ng lupong binuo ni Obispo Salazar noong 1582. Ipinalalagay ding halos kasabay ng Doctrina sa mga wikang Español at Tagalog ang Doctrina Christiana en le- tra y lengua China. Paglaon, may ganito ring libro na lumabas at may salin sa ibang mga wika ng Filipinas. (IPC)

Cite this article as: Doctrina Christiana. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/doctrina-christiana/