Fabian de la Rosa

(5 Mayo 1869–14 Disyembre 1937)

Mahusay na pintor si Fabian de la Rosa (Fab·yán de la Ró·sa) at unang direktor na Filipino ng UP School of Fine Arts (1927–1928). Nakalikha siyá ng mahigit sa 1,000 obra sa buong búhay niyá bilang pintor. Kabílang sa mga kilaláng obra niyá ang Transplanting Rice, Marikina Road, at Fishermen’s Hut.

Isinilang siyá sa Paco, Maynila noong 5 Mayo 1869 at ikala- wang anak nina Marcos de la Rosa at Gregoria Cueto. Una niyáng guro sa sining sa gulang na 10 taon ang kaniyang tiya na si Mariana de la Rosa. Nag-aral siyá sa Escuela de Bel- las Artes y Dibujo at nagtungo sa Europa para doon magpakadalubhasa. Nakapagtanghal siyá ng mga obra sa Ateneo de Madrid. Napangasawa niyá si Gorgonia Tolentino ngunit hindi nagkaanak. Namatay siyá sa sakít sa atay noong 14 Disyembre 1937 sa Quiapo, Maynila. Ginawaran si de la Rosa ng Lungsod Maynila ng gawad na Patnubay ng Sin- ing at Kalinangan noong 1968.

Sang-ayon sa kritikong si Aurelio S. Alvero, may tat- long yugto ang pag-unlad ng sining ni de la Rosa: pang-akademya, pagtuon sa atmospera, at pagtuon sa kulay. Kasáma sa unang yugto ang Transplanting Rice na nagwagi ng unang gantimpala at The Death of General Lawton na nagwagi ng gantimpalang bronse sa International Exposition of St. Louis (1904) sa Mis- souri. Kasáma sa ikalawang yugto ang mga obrang El kundiman, 1930 at Marikina Road. Kasáma naman sa ikatlong yugto ang Fishermen’s Hut na pumapaksa sa tanawin ng Isla Balut, Tondo. Ilan pa sa mga obra niyá ang Landscape With Dark Trees, 1927; La pintura, 1926; La bordadora, ca 1926; at View of Sta. Ana.  (RPB)

Cite this article as: De la Rosa, Fabian. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/de-la-rosa-fabian/