dalágambúkid

Philippine Fauna, fish, aquatic animal

Kabilang sa pamilya Caesionidae ang isdang tinatawag na dalágam-búkid o dalágang-búkid. Kadalasang makikita ang isdang ito sa tropikong bahagi ng Indo-Pacifico. Maraming uri ng da-lágambúkid pero pinaka-marami ang nása grupo ng Caesio. Nagkakawan ang mga ito sa kalagit-naang lalim ng dagat o kayâ naman ay sa malapit sa tangrib.

Manipis at bahagyang palapad ang katawan ng isdang ito. Maaaring may guhit sa tagiliran nitó at kulay dilaw ang buntot na may itim na guhit o mantsa sa dulo. Dumaraan sa matá papun-tang buntot ang pahabâng ikiran nitó magmula sa nguso.

Kapansin-pansin din na nakalitaw ang maliit na bibig ng dalágambúkid. Bagama’t may maliliit at mahihinang ngipin ang karamihan, hindi ito hadlang para sagpangin ang maliliit na hayop na kinakain. Kulay dilaw o abuhing asul ang itaas na bahagi ng katawan samantalang putî o rosas naman ang bandáng ibabâ at tiyan nitó. Putî o rosas din ang mga palikpik nitó samantalang malaki at dilaw ang buntot. Marami at nananatiling palutang-lutang (o planktonic) ang mga itlog na inilalabas ng dalágambúkid.

Natatagpuan ang dalágambúkid sa dagat tropiko sa lalim na 60 metro. Hindi ito gumagalà sa ibang lugar. Ang sá-ma-sámang paglangoy ng isang kawan ng dalágambúkid ay tanda ng pag-iwas na makain ng ibang mas malaking isda. Kapag walang panganib, naghihiwa-hiwalay ang mga dalágambúkid upang manginain. Hinuhúli ang isdang ito sa pamamagitan pamimingwit, bitag, pante, at muro-ami. Sa Filipinas, isa ang dalágambúkid sa mga importanteng nahuhúli ng mga maliit na mangingisda. (MA)

Cite this article as: dalágambúkid. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/dalagambukid/