Paulo C. Campos

(27 Hulyo 1921−2 Hunyo 2007)

Pambansang Alagad ng Agham, si Paulo C. Campos (Pá·u·ló Si Kám·pos) ang kinikilálang “Ama ng Medisinang Nuklear sa Filipinas.” Malaki ang kaniyang naging kontribusyon sa pagsisimula at pagpapalakas ng komprehensibong programang pangkalusugan para sa mga komunidad. Dahil sa mga natatangi at makabuluhang ambag niya sa larangan ng siyensiyang pangkalusugan, iginawad sa kaniya ang Pambansang Alagad ng Agham noong 1989.

Si Campos ang namunò sa pag- tatatag ng kauna-unahang Ra- dioisotope Laboratory sa Filipi- nas. Siya rin ang pundador ng unang Medical Research Laboratory sa bansa. Bukod sa mga pasilidad na ito, itinayô rin niya ang unang Thyroid Clinic sa Philippine General Hospital. Subalit napansin ni Campos ang sobrang pagbibigay pansin ng pamahalaan sa paghahanap ng lunas sa sakit samantalang nagkukulang ng atensiyon ang pagpapahalaga  sa  pag-iwas sa sakit at pagpapataas ng kalidad ng kalusugan ng mamamayan. Pinasimulan niya, katulong ng Unibersidad ng Pilipinas at ng Departamento sa Kalusugan, ang pagta-tayô ng unang Comprehensive Community Health Program (CCHP) sa Bai, Laguna. Ang programa ay tumugon sa mga batayang pangangailangang pangkalusugan ng ma- mamayan ng Bai at karatig munisipyo.

Si Campos ay isa sa mga pundador ng National Academy of Science in the Philippines (NAST) at nagsilbing tagapan-gulo nitó mula 1978 hanggang 1989.

Si Campos ay isa ring masipag na mananaliksik. Ang kaniyang mga pag-aaral hinggil sa paghahanap ng lunas sa bosyo (goiter) ay nakatulong nang malaki hindi lamang sa Filipinas kundi sa buong daigdig. Kasama ang iba pang mananaliksik, sinimulan ni Campos ang pagtuturok ng iodized oil sa mga pasyenteng may bosyo. Ang bagong prosesong ito ay pinagtibay ng World Health Organization bilang batayang paraan upang labanan ang sakít na bosyo. (SMP)

Cite this article as: Campos, Paulo C.. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/campos-paulo-c/