bayáwak

Philippine Fauna, animals, reptiles, monitor lizard, endangered species, protected species

Ang bayáwak o monitor lizard ay isang reptilya. Maraming uri ng bayáwak ang nakakalat sa iba’t ibang parte ng mundo.

Mabilis gumapang ang bayáwak at naninirahan ito malapit sa tubig. Kadalasang kulay kape ito na may marka ng dilaw at berde sa katawan. May mahabà itong leeg, apat na binti, at malakas na buntot na ginagamit nitóng pan-laban sa mga kaaway. May mahabà din itong dila. Dahil malaki ang bibig nitó, káya nitóng lunukin nang buo ang biktima. Minsan, mga tirang pagkain ang kinakain ng mga ito. Bukod sa karne, ang mga batàng bayawak naman ay kumakain ng mga dahon at insekto. Nangangailangan ito ng karne upang mabuhay, kayâ naman hindi ito mab-uting alagaan sa bahay. Madumi ang laway ng bayawak, kayâ ang kagat nitó ay nagdudulot ng hindi maganda sa mga nakakagat.

Nangingitlog ng hanggang tatlumpu’t limang itlog ang bayáwak. Itinatago nitó ang itlog sa ilalim ng lupa at sakâ babalikan kapag malapit na itong mapisâ.

Sa ngayon, ang mga báyawak ay pinag-iingatan upang ito ay hindi maubos sa Filipinas. Katunayan, ang Internation-al Union for Conservation of Nature ay tumutulong upang mapanatili ang bayawak sa mundo. (ACAL)

Cite this article as: bayáwak. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/bayawak/