Banyaga

Sa ilalim ng mga batas ng Filipinas, ang banyagà (alien sa Ingles) ay táo na hindi mamamayan ng Filipinas at dumayo o pumasok sa teritoryo ng bansa. Kung may layuning dumalaw o magliwaliw ang isang dayuhan, kailangan niyang kumuha ng pahintulot sa embahada o konsulado ng Filipinas sa kaniyang bansa. Tinatawag na vísa ang naturang pahintulot. Ituturing siyáng panauhin ng bansa at bibigyan ng mga karapatang nauukol sa isang bumibisitang tao sa isang bansa sa ilalim ng mga kasunduang pandaigdig. May karapatan naman ang Filipinas na ipatápon, o ipabalik sa pinagmulang bansa, at ipabilanggo ang isang banyagà na napatunayang lumabag sa mga batas. Itinuturing ang banyagang pinatalsik na di-kanais-nais na tao, o persona non grata, at hindi na maaaring bumalik sa Filipinas.

Kung may layuning maging mamamayan ng Filipinas, ang banyagà ay maaaring mag-aplay ng naturalisasyon. Itinatakda ng mga batas sa inmigrasyon ang mga kahin- gian upang maging naturalisado ang isang banyagà, kabilang ang tagal ng paninirahan sa Filipinas, pag-aasawa ng isang mamamayan ng Filipinas, pag-aaral ng wika ng bansa, at iba pa. Nanunumpa ng katapatan sa watawat at pamahalaan ng Filipinas ang isang banyagà bago maging naturalisado. Sa kabilâng dako, ang naturalisadong mamamayan ay nagkakaroon ng mga karapatang kapantay ng isang isinilang na mamamayan ng Filipinas, maliban sa ilang karapatang gaya ng pagkandidato bilang Pangulo ng bansa. (VSA)

Cite this article as: Banyaga. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/banyaga/