átang

morality, ethics, values, beliefs, customs, traditions

 

 

Ang átang ay may dalawang ka-hulugan na magandang pag-ara-lan. Sa mga Tagalog, ang átang ay paraan ng pagtulong upang isunong o pasanin ang isang mabigat na bagay. Ginagawa ito madalas ng mga magsasaka kapag binubuhat ang sako ng palay, ng mga mangingisda at kargador sa pagpapasan ng mga banyera ng isda, at ng iba pang uri ng manggagawa. Sa ibang pook, ang átang ay isang paghahayin o pag-aalay. Sa Bikol at Pangasinan, tawag ito sa paghahandog ng banal na alay bilang pasalamat sa ani o anumang biyaya.

 

Kapuwa nangangahulugan ang dalawang praktika ng tungkuling pangkomunidad. Ang una ay sagisag ng pagtutulungan sa pagharap sa mabibigat na tungkulin. Ang ikalawa ay pagpapahayag ng nagkakaisang damda-min ng sambayanan, isang sáma-sámang pagdiriwang. Hindi maaaring ganapin ang alinman sa dalawa ng isang tao at nag-iisa. Halimbawa pa, hindi materyal na bagay lámang ang ipinaaatang. Madalas ding ipaatang ang responsabilidad na gaya ng pag- aaruga ng panganay sa mga kapatid kapag namatay na ang mga magulang ng pagbabantay ng kamag-anak kapag nangibang-bansa ang mga magulang. (MJCT)

Cite this article as: átang. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/atang/