arsobíspo

Catholic Church, Catholicism, Christianity, Christianity in the Philippines, Catholicism in the Philippines

 

 

Ang arsobíspo ay isang miy-embro ng kaparian na may mas mataas na ranggo at katung-kulan kaysa mga regular na obíspo. Karaniwang siyá ang namumunò sa isang mahalaga o pangunahing diyosesis, at bunga ng lawak o pagiging ma-kasaysayan nitó ay tinatawag na ”artsidiyosésis.” Siyá rin ang namumunò sa mga obispo ng nasasakupan niyang artsidiyo-sesis.

 

Bagaman walang pagkakaiba ang opisyal na kasuotan ng arsobispo at ng obispo, ang

 

mga arsobispo ng mga artsidiyosesis ay nakikilála sa mga maliturhiyang seremonya gamit ang ”palyum.” Ang arso-bispo ay karaniwang may eklesyastikong sombrero na may sampung kalapay sa magkabilâng gilid, samantalang ang obispo naman ay may eklesyastikong sombrero na may anim na kalapay.

 

Ang pagkabakante ng puwesto ng arsobispo ay pinupunan sa paraang katulad ng pagpunô sa nawalang regular na obispo. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng eleksiyon, pre-sentasyon o nominasyon, o direktang paghirang ng Papa. Kung ang nahirang na bagong arsobispo ay isang pari, siyá ay makatatanggap ng episkopal na konsekrasyon. Kung ang nahirang naman ay isa nang obispo, siyá ay mataim-tim na itatalaga sa kaniyang bagong opisina. Ngunit hindi ang konsekrasyon o ang pagtatalaga ang magsasabi na isa na siyáng ganap na arsobispo. Bagkus ito ay ang kaniyang pagkahirang na mamunò sa isang artsidiyosesis. (MJCT)

 

Cite this article as: arsobíspo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/arsobispo/