arnís

dances, traditional dances

 

 

Ang arnís ay isang sin-ing ng pakikipaglaban ng mga Filipino na kapuwa pandepensa at pang-opensa. Bagaman kilalá itong gumagamit ng sandata lalo na ng dalawang patpat na ka-raniwang yari sa yantok o kamagong, ang mga kasangkapang ito ay itinuturing na ekten-siyon lámang ng mga kamay at kakayahan ng manlalaro.

 

Nagsimula ang paglalaro ng arnis bago pa dumat-ing ang mga Español. Ginagamit ito ng mga tribu sa pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Ipinagbawal ito nang dumating ang mga Español. Sa kabilâ nitó, patuloy ngunit palihim na nagsanay ang mga Filipino sa paglalaro nitó. May mga pagkakataóng isinasagawa nilá ito sa publiko maging sa harap ng mga Español ngunit sa paraang artistiko, bílang bahagi ng dulang moro-moro. Dito, nakasuot ang mga Filipino ng damit ng mga Español na sundalo na tinatawag na arnes at kunwa’y nakikipaglaban sa mga kaaway.

 

May tatlong pamamaraan sa paglalaro ng arnis: ang espa-da y daga (espada at punyal), solo baston (isang patpat), at sinawali (maghabi). Sa hulí, gumagamit ng dalawang patpat na magkatulad ang habà at iminumuwestra ang galaw ng paghahabi tuwing nakikipaglaban.

 

Sa kasalukuyan, itinuturo ito sa ilang paaralan bílang bahagi ng Edukasyong Pampalakasan. Kabílang sa mga kinikilálang maestro ng modernong arnis sina Venancio “Anciong” Bacon, Dan Inosanto, Cacoy Canete, Mike Inay, Remy Presas, at Ernesto Presas. (GB)

 

Cite this article as: arnís. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/arnis/