Angat Dam

hydroelectric plant, dam, infrastructure, energy, electricity, Bulacan

 

 

Ang Angat Dam (Ang·gát Dam) ay matatagpuan sa Nor-zagaray, Bulacan. Bahagi ito ng Angat Hydroelectric Plant, na gumagamit sa Ilog Angat (Ilog Bulacan) upang maka-likha ng koryente, at bahagi ng mas malaking sistema ng mga dam ng Angat-Ipo-La Mesa. Ang Angat Reservoir na naiipon ng dam ang nagtutustos sa humigit-kumulang 90% ng pangangailangan sa tubig ng Kalakhang Maynila. Ginagamit din itong irigasyon para sa 28,000 ektarya ng sakahan sa Bulacan at Pampanga. Bukod dito, tumutu-long ang dam na kontrolin ang pagbahâ tuwing tag-ulan.

 

Ang Angat Dam ay may taas na 131 m at habàng 568 m. Káya nitóng humawak ng hanggang 850,000,000 metro kubikong tubig at mag-ambag ng 246 megawatt ng koryente para sa buong Luzon. Ang tubig na duma-daan sa dike ay unang ginagamit para sa koryente. Pag-katapos, sangkatlo nitó ay ginagamit ng MWSS (dáting NAWASA) para sa tubig na maiinom ng mga taga-Kalak-hang Maynila. Sangkatlo rin ang ginagamit ng National Irrigation Administration (NIA) para sa irigasyon, at ang hulíng sangkatlo ay bumabalik sa Look Maynila.

 

Sinimulan ang paggawa sa dam noong Nobyembre 1961 at unang ginamit noong 16 Oktubre 1967. Natapos ang konstruksiyon noong Agosto 1968. Ang mga kompan-yang Grogun, Inc., Paul Hardeman (Phil.), at Filipino Engineers Syndicate, Inc. ang nagtayô sa dam. (PKJ)

Cite this article as: Angat Dam. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/angat-dam/