andadór

handicrafts

 

 

Ang andadór ang tradisyonal na kasangkapan para ma-sanay ang isang musmos na lumakad. Kung bagá, ito ang walker ngayon. Karaniwang yari ang andadór sa yantok na hinutok para bumuo ng dalawang singsing—isa ay malaki at nagsisilbing saligan ng andador, at ang ikalawa ay maliit at kasiya ang katawan ng musmos—at mga posteng yantok din o kawayan na may taas na hanggang dibdib ng musmos. Ipinapasok sa loob ng andadór ang musmos ngunit nakalabas ang mga kamay, at pinababayaang “lu-makad” paikot-ikot sa sala ng bahay.

 

Mula sa wikang Español ang andadór (tagapagpakilos) at nangangahulugan nga ng gayong gamit sa paglakad. Malaking tulong ito sa pagsasanay tumayô at manimbang ng batà, at nalilibre ang tagapag-alaga sa mahabàng pana-hon ng paghawak sa mga kamay at pag-alalay sa musmos na nagnanais nang lumakad. Naglahò ang andador sa mga tahanan, lalo na kalungsuran, dahil sa komersiyal at plas-tik na walker. Gayunman, marami ang naniniwala na higit itong ligtas. Una, mas ligtas ang organikong materyales ng andador. Ikalawa, higit na matatag ito kaysa de-gulong na walker. Gayunman, ipinapayo ng mga doktor ang main-gat pa ring pagbabantay sa musmos na naglilikot. (VSA)

Cite this article as: andadór. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/andador/