Warning: Use of undefined constant setting - assumed 'setting' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hqe0tu85kswo/public_html/wp-content/plugins/cite/cite.php on line 105

ábay

weddings, wedding traditions

 

 

Ang ábay ay ang mga katuwang ng magkasintahan sa pagdaraos ng kanilang kasal lalo na sa tradisyong Kato-liko sa Filipinas. Maaaring maigrupo ang mga abay ayon sa kasarian at sa kanilang mga papel sa mga ser-emonya ng kasal.

 

Ang mga abay na babae ay pinangungunahan ng pangu-nahing abay na babae o maid/matron of honor. Kalimitang siyá ang pinakamalapit sa babaeng ikakasal kung kayâ maaaring siyá ang kapatid o matalik na kaibigan nitó. Ang pangunahing abay ang katuwang sa paghahanda sa lahat ng mga pangangailangan ng ikakasal bago, hábang nagaganap, at matapos ang seremonya. Kailangan niyang tiyakin na naihanda ang lahat ng kagamitang pangkasal lalo na ang trahe at singsing. Sa mismong kasal, tinitiyak niya ang maayos na paglakad ng babaeng ikakasal sa altar at ang anumang pangangailangan nitó hábang idinaraos ang seremonya.

 

 

Samantala, ang best man o pangunahing abay na lalaki naman ay karaniwang matalik na kaibigan o kapatid ng lalaking ikakasal. Tungkulin niyang tulungan ang ikakasal na maihanda ang lahat ng kailangan para sa seremonya. Siyá ang unang-unang lumalakad sa prusisyon ng mga ka-lahok sa kasal bílang tagapaghanda sa pagdatíng ng lalak-ing ikakasal.

 

Kapuwa ang best man at maid of honor ang namamahala sa pagpapapirma sa kontrata ng kasal sa mga ninong at ninang matapos ang seremonya. Silá rin ay naaatasang magbigay ng maikling talumpati o mensahe para sa bagong kasal sa panahon ng reception o palatuntunan sa kainan.

 

Abay rin ang tawag sa mga magkaparehang lalaki at ba-baeng naatasang mag-ilaw ng kandila, maglagay ng belo, at magtali ng belo sa mag-asawa sa seremonya ng kasal. Silá ang tinatawag na secondary sponsor. Samantala, bukod sa kanila ang mga katuwang ng best man at maid of honor ay tinatawag ring abay. Silá ang bridesmaids at groomsmen na maaaring isa hanggang lima o higit pa depende sa nais ng ikakasal. Isang uri rin ng abay ang mga batàng katu-wang sa seremonya gaya ng mga batàng lalaking tagapag-dalá ng singsing at aras at ng mga batàng babaeng nagda-dalá ng mga bulaklak. (WFF)

 

 

Cite this article as: ábay. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/abay/